กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์&English for fun

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม coding กิจกรรม YouTube น้อย กิจกรรมEnglish for fun เเละกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด การกล้าแสดงออก โดยมีการเข้าฐานทำกิจกรรมต่าง ๆ