Big Cleaning Day

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและผู้ใหญ่ใจดีทางโรงแรมศิลาวดีร่วมด้วยช่วยกัน Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ทาสี พร้อมติดตั้งพัดลมให้เพียงพอตามห้องเรียนแต่ละห้อง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและน่าอยู่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566