รองเขตเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2566 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้า นอกจากนี้ในช่วงบ่าย นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา