ประชุมหลักสูตรบูรณาการ

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูประชุมเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรวิชาบูรณาการ โดยนำเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันมาผสมผสานเกิดเป็นเนื้อหาใหม่เป็นองค์รวม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป