หนูน้อยสดใส ห่างไกลฟันพุ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีกิจกรรม โครงการหนูน้อยสดใส ห่างไกลฟันพุ เพื่อมีสุขภาพฟันที่ดีของนักเรียน โดยได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลนครเกาะสมุย และมีคุณฉลาด ปาตพรหม  คณะกรรมการกองทุน กล่าวเปิดงานในกิจกรรม และทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากร นาย เสฏฐวุฒิ แซ่หลี  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. อ่างทอง และ นางสาว อาริยา  ช่วยอินทร์ นักแพทย์แผนไทย รพ.สต.ลิปะน้อย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟัน ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป