อบรบลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายอภิเดช  จิตรมุ่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป และว่าที่ร้อยตรี พงศ์ภิวัฒน์ แก้วเหลา ครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้อบรบโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรบผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรบห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1