งานทอดกฐินวัดดอนธูป

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป เข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนธูป อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนานิกชนประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน