(PLC) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปเข้ารับการนิเทศติดตาม การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาของสถานศึกษาเป้าหมาย โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จากคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจริญญา ปิ่นพงค์ หัวหน้าวิชาการและคุณครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการนิเทศติดตามในครั้งนี้