รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด