ทดสอบการอ่านเเละเขียน ป.1-ป.6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีทดสอบประเมินผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม