ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเงินสนับสนุนโดยประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา และสนับสนุนชุดนักกีฬา โดย ร้านโดมเกษตร และ

คุณครูเกตุกนก ด่วนเดิน เนื่องในโอกาสโรงเรียนบ้านดอนธูปส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา เกาะสมุยเกมส์ เมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566