ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดอนธูป ยินดีต้อนรับ
นางสาวพิพรรษพร เหมาะประมาณ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป
ด้วยความยินดียิ่ง