ผลสอบRT(ป.1)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564????????????????ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปสามารถทำคะแนนทั้ง 2 ด้านได้คะเเนนเฉลี่ยร้อยละ 75.92% ซึ่งคะแนนสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ ขอชื่นชมนักเรียน คุณครูจริญญา ปิ่นพงค์และคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป