ประกาศผลO-NET ป.6

โรงเรียนบ้านดอนธูป ภายใต้การบริหารงานของ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาโดยมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ป.6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่า1.นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป มีผลการทดสอบสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้- วิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขี้น 3.51 %- วิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 8.51%- วิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 12.72%

ในนามโรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนธูป ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จเป็นเชิงประจักษ์ เเละขอแสดงความยินดีนักเรียน“คนเก่ง ดอนธูป” ทั้ง 4 คน ได้เเก่ 1.เด็กหญิงณิชการต์ สังวาลไพร มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รายวิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุด 85.25 คะแนน2. เด็กหญิงพันธ์ศจี เพ็งจันทร์ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 40.00 คะแนน3. เด็กหญิงณิชการต์ สังวาลไพร มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด 67.75 คะแนน4. เด็กหญิงณิชาลีย์ เพ็งพิศ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด 80.00 คะแนน