การเขียน ว.PA

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เป็นประธานอบรม การเขียนข้อตกลงในการทำ ว.PA (Performance Agreement: PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนว.PA ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป