ผอ. อบรบโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ซึ่งกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 8 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรในภาครัฐโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถสร้างกลไกและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี