อบรบ สมรรถนะการวิจัย

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 คุณครูเบ็ญจวรรณ รอบคอบ และ คุณครูฤทัยพร จิตรวรพงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1