นั่งสมาธิ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 พระมหาดร. อิสรกานต์ ฐิตปุณโญ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดคุณาราม ได้มาฝึกให้นักเรียนปฏิบัติการนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป