ทุนการศึกษาชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เด็กชายพีรศักดิ์ อิ้มจีน นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที แต่ขาดทุนทรัพย์ ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ