ประกาศผลการประเมิน ITA 2566

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านดอนธูปกับผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ระดับ A