เลือกตั้งสภานักเรียน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย ท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาธิปไตย ฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี