กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป คณะครู และนักเรียน พร้อมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาให้กับนักเรียน ตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติด พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน(เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด