ตลาดนัดวิชาการ

วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อให้ผู้เรียนนำทักษะและวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้