การประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ ของ คุณครูอรอุมา กะลาสี เเละ คุณครูพิมพิศา จันทรมณี ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ได้มีท่านคณะกรรมการการประเมินทั้ง ๓ ท่าน คือ นายศิริชัย ทองจันทร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เเละนางสาวจริญญา ปิ่นพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ซึ่งให้เกียรติในการประเมินครั้งนี้