ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ของรางวัล อาหาร น้ำดื่ม ของว่าง ต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูปไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ